Yönetişim Uygulamaları

Yönetişim Uygulamaları

TürkTraktör olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni rehber kabul ederek; şeffaflık, hesap verebilirlik, adillik ve sorumluluk kavramlarını benimsiyoruz. Parçası olduğumuz Koç Topluluğu’nun kurum değerleri olan Liderlik, İyimserlik, Dayanışma ve Değer Yaratma kavramları çerçevesinde yönetim yapımızı şekillendirirken yerel ve uluslararası yasal düzenlemelere azami ölçüde uyum sağlamaya özen gösteriyoruz.

Faaliyetlerimizi sürdürürken yasal ve sektörel gerekliliklere tam uyum sağlıyoruz. 25.02.2005 tarihinde ISO 9001:2000 belgesini sıfır hata ile almaya hak kazandık ve sonrasında 17.10.2005 tarihinde “Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesisi” için ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikasını aldık. TürkTraktör’de bir yaşam biçimi haline gelen Güvenlik Kültürü süreci içinde çalışanların da aktif katılımıyla yürütülen uygulamalar sayesinde çalışma ortamımızda ve üretim proseslerimizde sürekli iyileştirmeler yapıyoruz. İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına ilişkin denetimleri başarıyla tamamlayarak BS OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasını almaya hak kazandık. 2010 yılından itibaren, TürkTraktör olarak Çevre Yönetim Sistemi, Kalite Yönetim Sistemi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin tam entegrasyonunu kurarak süreçlerin tek bir çatı altında yönetimini sağlamaktayız.

Ayrıca, Türkiye’de TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini alan sektörde ilk şirketiz. Müşteriye yönelik yenilikçi uygulamalarımız ve sunduğumuz kaliteli hizmetimizle, New Holland Çağrı Merkezimizin Müşteri Başvurularının Ele Alınması Süreci’ndeki başarısı neticesinde, sektörümüzde ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikayetlerinin Yönetimi Sertifikasının sahibi olan ilk şirket olduk. Ayrıca 2012 yılında, kuruluşların enerji ihtiyaçlarının belirlenmesi, tüketimlerinin izlenmesi, ölçülmesi odaklı bir standart olan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve bunun yanı sıra dünya atmosferindeki sera gazı değişimlerinin sınırlandırılması amacı ile hazırlanmış bir standart olan ISO 14064 Sera Gazı Emisyonlarının Azaltımı Standartlarını da alarak her iki standarda sahip olan ilk şirket olma başarısını elde ettik.

Sürdürülebilir gelişim odaklı faaliyetlerimiz ve kurumsal yönetim çalışmalarımızı her yıl yayınladığımız Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne Uyum Raporumuz ile paydaşlarımızla paylaşıyoruz. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi alanında yetkilendirilen SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından, TürkTraktör’ün kurumsal yönetim notu 2021 yılında 10 üzerinden 9,41 olarak açıklandı. Bu not ile 50’ye yakın şirketin yer aldığı Borsa İstanbul (BIST) Kurumsal Yönetim Endeksi’ndeki yerimizi koruduk.

Yönetim Kurulu Yapısı

TürkTraktör’de en üst düzey karar organı, her yıl pay sahipleri ve/veya temsilcilerinin toplanmasıyla oluşan Genel Kurul’dur. Genel Kurul tarafından 1 yıllık görev süresi ile seçilen, şirket faaliyetlerinin sevk ve idaresinden sorumlu bir Yönetim Kurulu bulunmaktadır. 12 üyenin oluşturduğu TürkTraktör Yönetim Kurulu’nda SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtilen kriterlere uygun olarak 2 bağımsız üye bulunmaktadır. TürkTraktör Yönetim Kurulu; şirketin ana stratejik hedeflerinin belirlenmesi ve hayata geçirilmesinden; risk yönetim ve kontrol sistemlerinin işlerliğinin, iç denetim mekanizmasının güvenilirliğinin ve kurumsal yönetim ilkelerine uyumun sağlanmasından; kurumsal hedeflerin belirlenmesinden ve takibinden sorumludur.

Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Risk Yönetim Komitesi olmak üzere Yönetim Kurulu’na bağlı olarak faaliyet gösteren ve başkanlıkları bağımsız üyelerce yürütülmekte olan 3 komite bulunmaktadır. SPK tebliğleri uyarınca, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi’nin de görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Denetim Komitesi’nin tüm üyeleri bağımsız üye niteliğindedir.

Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdür görevleri farklı kişiler tarafından icra edilmektedir. Genel Müdür dışındaki hiçbir üye icrada bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu, alt komitelerin yapısı ve faaliyet esaslarına; Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’da (www.kap.org.tr) yer alan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu’ndan  ulaşabilirsiniz.

Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesinde Üst Düzey Yöneticiler ve Yönetim Kurulu Üyeleri için Ücret Politikası dikkate alınır. Buna göre, Yönetim Kurulu üyelerine sabit ücret ödenirken, icrada bulunan yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesinde şirket performansı ve bireysel performans da etkilidir. Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar internet sitemizde faaliyet raporları ve mali tablolar vasıtasıyla açıklanmaktadır.

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen stratejik yönelimlerin hayata geçirilmesinden Genel Müdür ve üst düzey yönetim sorumludur. TürkTraktör’ün üst düzey yönetiminde çeşitli alanlarda uzmanlaşmış 11 yönetici görev almaktadır.